RADA OSIEDLA POLANOWICE POŚWIĘTNE LIGOTA
Polanowice

STATUT OSIEDLA

UCHWAŁA NR XIII/442/03
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 16 października 2003 r.

w sprawie nadania Statutu Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 42,
w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Osiedlu Polanowice-Poświętne-Ligota statut o treści
stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

2. Do końca bieżącej kadencji organów Osiedla ilekroć w Statucie
jest mowa: o Radzie Osiedla należy przez to rozumieć Ogólne Zebranie
Mieszkańców, a o sesji Rady należy rozumieć Zebranie Mieszkańców.

3. Do końca bieżącej kadencji stosuje się przepisy o wyborach
organów Osiedla w brzmieniu dotychczasowym.

4. Z dniem 1 stycznia 2004 r. w zakresie uregulowanym w niniejszej
uchwale traci moc obowiązującą uchwała nr LXIV/421/93 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 22 maja 1993 r. w sprawie nadania statutu osiedla
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 65 ze
zmianami) z wyjątkiem § 10 i 11 stosowanych do końca bieżącej
kadencji z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

§ 4

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. z wyjątkiem
przepisów § 17-23, które wejdą w życie z początkiem nowej kadencji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW HUSKOWSKI

Załącznik
do uchwały nr XIII/442/03
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 16 października 2003 r.

Statut Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota

Część I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut określa organizację i zasady działania Osiedla
Polanowice-Poświętne-Ligota.

§ 2

Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:

Osiedle – Osiedle Polanowice-Poświętne-Ligota,

Rada – Radę Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,

Przewodniczący – Przewodniczącego Rady Osiedla
Polanowice-Poświętne-Ligota,

Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla
Polanowice-Poświętne-Ligota,

Radny – Członek Rady Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,

Komisja – Komisję Rady Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,

Zarząd – Zarząd Osiedla Lipa Polanowice-Poświętne-Ligota,

Przewodniczący Zarządu – Przewodniczącego Zarządu Osiedla
Polanowice-Poświętne-Ligota,

Sekretarz – Sekretarza Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,

Skarbnik – Skarbnika Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,

Miasto – Gminę Wrocław,

Statut Wrocławia – uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w
brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (t.j. Dziennik
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 166, poz. 2338),

Statut – Statut Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,

ustawa – ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

§ 3

1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów
ustawy.

2. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę samorządową w granicach
obszaru Osiedla.

§ 4

1. Obszar Osiedla wyznaczają granice określone na mapie Miasta
stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

2. Łączenie, podział oraz znoszenie, w tym także zmiana granic
Osiedla, odbywa się na zasadach określonych w ustawie i Statucie
Wrocławia.

Część II

Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji

§ 5

1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie
określonym niniejszym Statutem oraz przekazane uchwałami Rady
Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.

2. Przyjęcie zadań do wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga
zgody Rady.

3. Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają nieograniczony w
zakresie obowiązujących przepisów prawa dostęp do wszelkich
materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek
organizacyjnych Miasta. Zasady realizacji uprawnienia określa
Prezydent.

§ 6

Do zadań Osiedla należy:

1) wspieranie i inspirowanie działania o znaczeniu lokalnym
zmierzającego do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców
niewynikającego z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami,
Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami
Prezydenta na rzecz innych podmiotów,

2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,

3) współdziałanie,

a) z organami Miasta,

b) jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami oraz
organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla,

c) z innymi osiedlami,

4) wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla
mieszkańców Osiedla, a w szczególności w zakresie:

a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,

b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,

c) wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do
zarządzania,

d) lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek
oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,

e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,

f) przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji
celów publicznych,

g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi
osiedlami,

h) zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza
lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji,

i) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym
zwłaszcza liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad ich
usytuowania na obszarze Osiedla,

j) zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego
usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy
bezpieczeństwa pieszych,

k) ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej
oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,

5) opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej
Miasta:

a) projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub
przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym,
takich jak:

- szkoły podstawowe i placówki oświatowe,
– instytucje kultury w tym filie biblioteczne i domy kultury,
– publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
– ośrodki rekreacji i sportu,

b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:

- zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,

- przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności
usługowej lub handlowej poza strefą centrum,

- rozmieszczenia targowisk,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

6) opiniowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z
przepisami Prawa ochrony środowiska,

7) wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek
organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, w tym zwłaszcza
wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi
Osiedla przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez
Prezydenta,

8) wyrażanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu
publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej
na obszarze Osiedla,

9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach
określonych w Statucie Wrocławia,

10) uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez
Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta dla
dokonywania oceny wykonywania zadań publicznych, w tym zwłaszcza
odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów
obiektów użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze
Osiedla na zasadach określanych każdorazowo przez podmiot
podejmujący te działania.

§ 7

1. Zgłaszanie wniosków odbywa się w trybie i terminie przewidzianym
przepisami prawa oraz określonym w zawiadomieniach o podejmowanych
czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.

2. Udzielenie opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania
projektu rozstrzygnięcia lub wystąpienia o zaopiniowanie.

3. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z
obowiązku zasięgnięcia opinii.

4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla
doręczonych w przepisanym terminie i formie podmiot zobowiązany do
przyjęcia wniosku lub zasięgnięcia opinii wyjaśnia przyczyny
nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.

§ 8

1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał.

2. Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.

3. Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego
cyframi rzymskimi), numeru kolejnego uchwały (wyrażonego cyframi
arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja
porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła
do jej końca.

4. Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w
obrębie każdego roku kalendarzowego i dwóch ostatnich cyfr
oznaczenia roku.

Część III

Władze Osiedla

§ 9

1. Mieszkańcy Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu
powszechnym przez wybory lub za pośrednictwem organów Osiedla.

2. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w
drodze konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.

§ 10

1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd.

2. Działania organów Osiedla są jawne.

3. Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w
sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w
dokumentację działalności organów Osiedla.

4. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i
posiedzeniach organów Osiedla na ich przewodniczących spoczywa
obowiązek umieszczania na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu
stosownych obwieszczeń. Nie wyklucza to możliwości używania
równolegle środków masowego przekazu.

§ 11

Organy Osiedla podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu,
jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

Rozdział 1

Rada

§ 12

1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla.

2. Kadencja Rady wynosi 4 lata.

3. Mieszkańcy Osiedla wybierają Radę na zasadach i w trybie
określonym ordynacja wyborczą stanowiąca załącznik nr 2.

§ 13

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy niezastrzeżone
Statutem na rzecz Zarządu.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego
składzie osobowym,

2) uchwalanie planu finansowego Osiedla,

3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu
finansowego,

4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w
§ 6 pkt 4-8,

5) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zdań zleconych przez
Prezydenta,

6) ustalania zasad współpracy z osiedlami,

7) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach ordynacji
wyborczej.

§ 14

1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w
głosowaniu tajnym.

2. Pierwszą sesję Rady po wyborach w nowej kadencji lub wyborach
przedterminowych zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 7
dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru
Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny.

3. Odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 1, odbywa się na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w
ust. 1.

4. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o
odwołanie Przewodniczącego Rady może być rozpatrywany nie wcześniej
niż po upływie 6 miesięcy.

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą złożyć pisemną
rezygnację z funkcji.

6. Odwołanie i przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady
zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą funkcję na tej samej sesji.

7. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal swoją
funkcję.

§ 15

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w
miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Obrady sesji
prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący zwołuje sesję i ustala porządek obrad oraz
przedstawia ewentualne projekty uchwał. Celem ustalenia porządku
obrad Przewodniczący przeprowadza konsultacje z Przewodniczącym
Zarządu oraz przewodniczącymi Komisji Rady.

3. Zmiana porządku obrad może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji
Rady lub 1/4 ustawowego składu Rady zwykłą większością głosów.

4. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub 1/4 ustawowego składu
Rady Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7
dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołączony jest porządek
obrad oraz projektu uchwał. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w
tym trybie wymaga najpierw zgody wnioskodawcy. Zawiadomienie o
zwołaniu sesji w tym trybie może odbyć się droga ustną bezpośrednio
lub telefonicznie.

5. W razie braku quorum na sesji zwołanej w trybie ust. 1 i 4
Przewodniczący bez otwarcia sesji wyznacza doraźnie termin następnej
sesji. Radnych obecnych uznaje się za powiadomionych o wyznaczonym
terminie sesji w tym trybie.

6. Stwierdzenie braku quorum w trakcie trwającej już sesji powoduje
przerwanie jej obrad i wyznaczenie terminu ich wznowienia. Przepis
ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

7. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4,
wnioskodawcy powiadamiają Przewodniczącego Rady Miejskiej, który
zwołuje niezwłocznie sesję w zastępstwie Przewodniczącego,
przewodnicząc jej obradom lub powierzając prowadzenie obrad
Wiceprzewodniczącemu.

§ 16

1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje:

1) otwarcie sesji,

2) zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i
przeprowadzenie głosowań w tej sprawie,

3) realizacja porządku obrad według ustalonej kolejności,

4) każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje,

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) dyskusję,

c) poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,

d) poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie,

5) zapytania radnych,

6) wolne wnioski,

7) wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie,

8) zamknięcie obrad.

2. W każdym punkcie obrad radny ma prawo do jednokrotnego zabrania
głosu w dyskusji i jednej polemiki.

3. Przewodniczący Zarządu a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący ma prawo do zabrania głosu poza kolejnością.

4. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z
tematem obrad oraz naruszający prawa innych radnych w tym
przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę Przewodniczący może
odebrać głos radnemu w danym punkcie obrad.

5. Limit czasowy wystąpienia nie dotyczy Przewodniczącego
(Wiceprzewodniczącego) Zarządu i Przewodniczących Komisji.

6. Uchwały podjęte na sesji podpisuje niezwłocznie po ich
sporządzeniu Przewodniczący a Przewodniczący Zarządu przekazuje je
jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

Rozdział 2

Komisje Rady

§ 17

1. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje przedmiotowe
ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych.

3. Komisje wybierają spośród siebie swoich przewodniczących. Zmiana
osoby przewodniczącego komisji wymaga zgody Rady.

4. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

5. Komisje Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich
przewodniczących w miarę potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego
lub Przewodniczącego Zarządu. Komisje mogą odbywać wspólne
posiedzenia.

6. Komisje opiniują przedłożone im projekty uchwał oraz
przedstawiają inicjatywy uchwałodawcze we własnym zakresie.

§ 18

1. Posiedzeniom komisji Rady przewodniczą ich przewodniczący.

2. Posiedzenia są protokołowane przez członka komisji wskazanego
przez przewodniczącego komisji.

3. Protokoły po zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu są
przekazywane Sekretarzowi celem ich dołączenia do dokumentacji
działalności Osiedla w kadencji.

Rozdział 3

Obowiązki i prawa Radnego

§ 19

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje więź z mieszkańcami
Osiedla oraz organizacjami działającymi na jego terytorium.
Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla do
rozpatrzenia.

2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych
dniach miesiąca w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna
być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu.

3. Zarząd jest zobowiązany umożliwić radnemu odbywanie dyżurów w
siedzibie Zarządu według ustalonego harmonogramu.

§ 20

1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców”.

2. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji wyczytani w
kolejności alfabetycznej powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję” lub
formułę „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni na pierwszej
sesji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

3. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem
mandatu.

§ 21

1. Radny ma obowiązek uczestniczenia w pracach Rady i jej organów
oraz Zarządu, a także w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do
innych organów samorządowych.

2. Rada może zlecić radnemu przeprowadzenie szczegółowego
postępowania w określonej sprawie i przedstawienia wynikających z
niego wniosków lub opinii.

3. Radni mają obowiązek kierowania się interesem wspólnoty
samorządowej Osiedla.

4. Radny ma obowiązek wstrzymywać się od głosowania w sprawach
dotyczących jego interesu osobistego.

§ 22

1. Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do
organów Osiedla.

2. Radny sprawuje swój mandat społecznie.

3. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady
Miejskiej Wrocławia.

§ 23

Mandat radnego wygasa na zasadach określonych w ordynacji wyborczej
do rad osiedli.

Rozdział 4

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów planu finansowego,

2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,

3) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych
Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 8,

4) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały
Rady.

§ 25

1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, 1
Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i 1 członek Zarządu
wybierani spośród radnych.

2. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów.

3. Pozostałych członków Zarządu Rada wybiera na wniosek
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym w odrębnych głosowaniach.

4. Członkom Zarządu przysługuje dieta radnego na zasadach
określonych w uchwale Rady Miejskiej.

5. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 26

1. Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników
wyborów Rady.

2. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada
Miejska rozwiązuje Radę i zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu w
terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o
rozwiązaniu Rady.

3. Jeżeli nowo wybrana Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie
statutowym ulega rozwiązaniu bez zarządzenia wyborów
przedterminowych.

§ 27

1. Rada może odwołać Zarząd w przypadku odrzucenia rocznego
sprawozdania z wykonania planu finansowego zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym. Wniosek o odwołanie Zarządu może być poddany
pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14
dni od dnia odrzucenia sprawozdania po wysłuchaniu wyjaśnień
Zarządu.

2. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek
co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie
Przewodniczącego Zarządu może być poddany pod głosowanie na
następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia
złożenia wniosku po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu.
Odwołanie Przewodniczącego Zarządu skutkuje odwołaniem Zarządu.

3. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o
odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być rozpatrywany nie
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

4. Rada odwołuje członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego
Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wniosek może
być poddany pod głosowanie na tej samej sesji po wysłuchaniu
wyjaśnień członka, którego wniosek dotyczy.

5. Każdy członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z
członkostwa w Zarządzie. Członkostwo w zarządzie ustaje na
najbliższej sesji, na której rezygnacja zostaje odczytana.

6. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego
odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu.

7. W razie odwołania lub ustąpienia Zarządu Rada dokonuje wyboru
Zarządu w terminie 30 dni. Przepis § 26 ust. 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.

8. W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu Rada wybiera
nowego członka w 30 dni od dnia ustania członkostwa.

§ 28

1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 3.

2. Rozwiązanie Rady z mocy Statutu lub w drodze czynności
nadzorczych Rady Miejskiej powoduje rozwiązanie Zarządu i
ustanowienie zarządu tymczasowego.

§ 29

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez
Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

2. Przewodniczący Zarządu ustala porządek obrad Zarządu i
przewodniczy obradom, w razie jego nieobecności obradom przewodniczy
zastępca Przewodniczącego Zarządu.

3. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy;

1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym,

2) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych
Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 7,

3) przekazywanie uchwał Rady i Zarządu jednostce organizacyjnej
Miasta obsługującej Osiedle.

§ 30

1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu.

2. Sekretarz przechowuje doręczone mu protokoły posiedzeń komisji
Rady.

3. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z
zasadą jawności działania organów Osiedla w siedzibie Zarządu w
stałych dniach tygodnia według harmonogramu godzinowego
uwidocznionego na tablicy ogłoszeniowej.

4. Po zakończeniu kadencji organów Osiedla Sekretarz przekazuje
dokumentację ich działalności jednostce organizacyjnej Miasta
obsługującej Osiedle.

§ 31

1. Skarbnik przygotowuje założenia do projektu planu finansowego
Osiedla na podstawie informacji Skarbnika Miasta o projekcie budżetu
Miasta, a następnie informacji Prezydenta o ostatecznych kwotach
wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu
planu finansowego.

Część IV

Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

§ 32

1. Osiedle korzysta i zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym.

2. Organy Osiedla samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania
przekazanego mienia w zakresie zwykłego zarządu, chyba że uchwały
Rady Miejskiej stanowią inaczej.

3. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowią dochód Miasta
pozostający w dyspozycji Osiedla.

§ 33

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym
składa Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu wspólnie z
członkiem Zarządu wskazanym uchwałą Rady.

2. Rada może upoważnić Przewodniczącego do jednoosobowego składania
oświadczeń.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia
przekazanego Osiedlu.

§ 34

1. Zarząd opracowuje plan finansowy w oparciu o wyodrębnione w
projekcie budżetu Miasta środki oraz przedkłada go Prezydentowi wraz
z informacją o stanie przekazanego mienia z objaśnieniami w terminie
30 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości przewidywanych
środków.

2. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane
na podstawie projektu planu finansowego zgodnego z projektem
budżetu.

3. Rada uchwala plan finansowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla
przyjętych w uchwale budżetowej.

§ 35

1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych
wyodrębnionych w budżecie Miasta zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i planem finansowym.

2. Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Radę środków spoza budżetu
Miasta odbywa się w sposób określony przez jednostkę organizacyjną
powołaną do obsługi Osiedla.

§ 36

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

2. Wydatki Osiedla nie mogą przekraczać wydatków określonych w
planie finansowym.

§ 37

1. Zarząd przedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu
finansowego przygotowywane przez Skarbnika Osiedla.

2. W terminie do końca stycznia Zarząd przedkłada Radzie roczne
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy.
Rada w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie
Zarządu.

Część V

Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla

§ 38

Corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca
lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym
zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu
finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.

§ 39

1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawują organy gminy na
zasadach określonych w Statucie Wrocławia.

2. Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały organów Osiedla w
terminie 14 dni od ich podjęcia jednostce organizacyjnej Miasta
obsługującej Osiedle.

3. Jednostka, o której mowa w ust. 2, dokonuje wstępnej analizy
uchwał pod kątem ich zgodności z prawem oraz planem finansowym w
ciągu 14 dni od dnia przekazania jej uchwały.

4. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem
jednostka przekazuje ją niezwłocznie Radzie Miejskiej wraz ze
stosownym wnioskiem celem zastosowania środków przewidzianych
Statutem Wrocławia.

5. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z planem
finansowym jednostka przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi
Wrocławia wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków
przewidzianych Statutem Wrocławia.

§ 40

1. Kontrolę finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik
Miasta za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej
Osiedle.

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Osiedlu
sprawuje Prezydent za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta
obsługującej Osiedle.

Część VI

Postanowienia końcowe

§ 41

Obsługę finansową, techniczną i administracyjną Osiedla wykonuje
jednostka organizacyjna Miasta wskazana przez Prezydenta.

§ 42

W korespondencji organy Osiedla używają pieczęci nagłówkowych o
następującej treści:

1) Rada Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,
2) Przewodniczący Rady Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,
3) Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,
4) Przewodniczący Komisji …………… Rady Osiedla Polanowice-
Poświętne-Ligota,
5) Zarząd Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,
6) Przewodniczący Zarządu Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,
7) Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,
8) Sekretarz Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota,
9) Skarbnik Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota.

§ 43

1. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź
z własnej inicjatywy po konsultacji z mieszkańcami Osiedla w trybie
i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

2. W przypadkach sporów interpretacyjnych dotyczących przepisów
Statutu wiążącą wykładnię ustala Rada Miejska.

Załącznik nr 1 – mapa

Załącznik nr 2
do Statutu Osiedla
Polanowice-Poświętne-Ligota

Ordynacja wyborcza do rad osiedli

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie terytorialnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 13, poz. 74 z
1996 roku) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Zasady ogólne

§ 1

Ordynacja niniejsza określa zasady i tryb wyboru rad osiedli miasta
Wrocławia, zwanych dalej radami.

§ 2

1. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Wrocławia uprawniony do
głosowania w mieście, zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin.

2. Prawo wybierania do danej rady przysługuje osobom, które stale
zamieszkują na obszarze działania tej rady.

§ 3

Wybranym w skład rady może być każdy, komu przysługuje prawo
wybierania do danej rady.

§ 4

Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz
przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

§ 5

1. Kadencja rad osiedli trwa 4 lata.

2. Radni wybierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych. O
wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów. Mandaty
w ramach przydzielonej okręgowi liczby radnych otrzymują ci
kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów.

Rozdział 2

Zarządzanie wyborów

§ 6

1. Wybory do rad zarządza się nie później, niż na dwa miesiące przed
upływem kadencji rad.

2. Wybory do rad zarządza Miejska Komisja Wyborcza, wyznaczając datę
wyborów na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu miesiąca
poprzedzającego upływ kadencji rad.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa dni, w których
upływają terminy przewidziane w niniejszej ordynacji.

§ 7

Najpóźniej w 50. dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza
na podstawie danych ewidencyjnych ludności dostarczonych przez
Prezydenta Miasta ustala, osobno dla każdego osiedla, liczbę
wybieranych radnych, odpowiednio do zasad określonych w ustawie o
samorządzie terytorialnym.

Rozdział 3

Okręgi wyborcze

§ 8

1. Radni wybierani są w okręgach wyborczych. Okręg wyborczy obejmuje
wyborców zamieszkałych w części obszaru działania rady.

2. W każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady wybiera się od 2 do 10
radnych.

3. Przy ustalaniu okręgów wyborczych należy uwzględniać więzi
społeczne wynikające z tradycji oraz uwarunkowania przestrzenne,
ekonomiczne, a także interesy miejscowej wspólnoty obywateli
zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu.

4. Przy tworzeniu okręgów wyborczych i ustalaniu liczby wybieranych
w nich radnych należy przestrzegać jednakowej normy
przedstawicielstwa, wynikającej z podzielenia liczby mieszkańców
osiedla przez ustaloną dla tej rady liczbę wybieranych radnych.
Norma przedstawicielstwa może być zwiększona lub zmniejszona, jeżeli
jest to uzasadnione względami, o których mowa w ust. 3.

§ 9

1. Miejska Komisja Wyborcza ustala, po konsultacji z radami osiedli,
liczbę okręgów, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu. Jeżeli rada osiedla nie przedstawi do 50. dnia
przed wyborami swojej opinii, to wówczas decyzje w tych sprawach
podejmuje się bez konsultacji.

2. Zarządzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, oraz uchwałę Miejskiej
Komisji Wyborczej ustalającą okręgi wyborcze podaje się do
wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 45.
dniu przed dniem wyborów. W obwieszczeniu tym podaje się również
siedziby osiedlowych komisji wyborczych.

Rozdział 4

Obwody głosowania

§ 10

1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania
obejmujące z reguły od 500 do 10.000 mieszkańców. Można utworzyć
jeden obwód głosowania dla jednego okręgu wyborczego.

2. W zakładach pomocy społecznej lub innych zakładach opiekuńczych
można utworzyć odrębne obwody głosowania, o ile w zakładzie stale
zamieszkuje co najmniej 100 wyborców.

§ 11

1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza na wniosek osiedlowego
komisarza wyborczego, najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów tworzy
obwody głosowania, ustalając ich granice i numery oraz wyznacza
siedziby obwodowych komisji wyborczych.

2. Uchwałę osiedlowej komisji wyborczej o utworzeniu obwodów
głosowania podaje do wiadomości wyborców Miejska Komisja Wyborcza
w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 15. dniu przed dniem
wyborów.

Rozdział 5

Komisje wyborcze

§ 12

Dla przeprowadzenia wyborów powołuje się:

1) Miejską Komisję Wyborczą,
2) osiedlowe komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze.

§ 13

1. Miejską Komisję Wyborczą w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, sekretarz i członkowie w liczbie 7 – 9 powołuje
Rada Miejska.

2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej powoływani są radni Rady
Miejskiej oraz inne osoby zgłoszone przez radnych lub organizacje
społeczne i polityczne.

§ 14

Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez
osiedlowe i obwodowe komisje wyborcze i udzielanie im w miarę
potrzeb wytycznych i wyjaśnień,

2) zapewnienie we współdziałaniu z Zarządem Miasta organizacji
wyborów na obszarze miasta,

3) tworzenie okręgów wyborczych oraz ustalanie ilości mandatów
przypadających w danym okręgu,

4) powoływanie osiedlowych komisarzy wyborczych i osiedlowych
komisji wyborczych,

5) rozpatrywanie skarg na działalność osiedlowych komisji
wyborczych,

6) ustalanie: wzorów protokołów rejestracji kandydatów, wzorów
protokołów wyników głosowania i protokołów ustalania wyników
wyborów, a także protokołów ogólnego zebrania mieszkańców w sprawie
wyboru zarządu osiedla, wzorów kart do głosowania, wzorów
zaświadczeń dla mężów zaufania oraz zaświadczenia o wyborze na
radnego,

7) zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym
komisjom wyborczym,

8) zarządzenie druku obwieszczeń, o których mowa w § 24 ust. 2, oraz
dostarczenie tych obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym,

9) podanie do wiadomości publicznej zbiorczych wyników wyborów do
rad,

10) przekazanie Radzie Miejskiej informacji o przebiegu i wynikach
wyborów,

11) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami
niniejszej ordynacji.

§ 15

1. Najpóźniej w 50. dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja
Wyborcza powołuje komisarzy osiedlowych spośród osób zgłoszonych
przez organizacje polityczne, bądź inne organizacje społeczne, a
także funkcjonujące rady osiedli.

2. Do zadań osiedlowego komisarza wyborczego należy:

1) przeprowadzenie wstępnych konsultacji z organizacjami społecznymi
i politycznymi działającymi na terenie osiedla oraz
przedstawicielami Zarządu Miasta dotyczących organizacji wyborów do
rad osiedli,

2) przedstawienie Miejskiej Komisji Wyborczej propozycji podziału
osiedla na okręgi wyborcze oraz składu osiedlowej komisji wyborczej,

3) przedstawienie osiedlowej komisji wyborczej, po uzgodnieniu z
Miejską Komisją Wyborczą, propozycji podziału osiedla na obwody
głosowania,

4) informowanie mieszkańców osiedla o zadaniach i kompetencjach
organów osiedla, a także zasadach ordynacji wyborczej do rad
osiedla.

3. Z chwilą powołania osiedlowej komisji wyborczej, komisarz
wyborczy staje się z urzędu jej przewodniczącym.

§ 16

1. Osiedlowe komisje wyborcze w składzie: przewodniczący, jego
zastępca, sekretarz oraz do dwóch członków powołuje Miejska Komisja
Wyborcza najpóźniej w 45. dniu przed wyborami.

2. Do zadań osiedlowych komisji wyborczych należy:

1) tworzenie obwodów głosowania,

2) powoływanie składów obwodowych komisji wyborczych,

3) rejestrowanie kandydatów na radnych,

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa
wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze oraz rozpatrywanie skarg
na ich działanie,

5) wydawanie zaświadczeń mężom zaufania kandydatów,

6) ustalenie wyników wyborów do rady i ich ogłoszenie,

7) przesłanie protokołów ustalenia wyników wyborów Miejskiej Komisji
Wyborczej,

8) wydawanie radnym zaświadczeń o wyborze,

9) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszej
ordynacji.

§ 17

1. Obwodowe komisje wyborcze w składzie: przewodniczący, jego
zastępca, sekretarz, do 4 członków powołuje osiedlowa komisja
wyborcza najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów.

2. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy:

1) podanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i
danych o kandydatach przez rozplakatowanie na obszarze obwodu
obwieszczeń, o których mowa w § 24 ust. 2 oraz powiadomienie o
siedzibie właściwej obwodowej komisji wyborczej,

2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa
wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

4) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do
wiadomości publicznej oraz przesłanie protokołów głosowania do
właściwej osiedlowej komisji wyborczej.

§ 18

1. W skład komisji wyborczych wchodzą wyborcy zamieszkali na
obszarze działania danej rady. Członkowie komisji pełnią swoje
funkcje honorowo; mogą otrzymywać diety na zasadach i w wysokości
ustalonej przez Radę Miejską.

2. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może kandydować na
radnego.

3. Komisje wyborcze rozwiązuje organ, który je powołał po
zakończeniu ich działalności.

§ 19

1. Obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej
zapewnia Biuro Rady Miejskiej.

2. Zarząd Miasta zapewnia osiedlowym i obwodowym komisjom wyborczym
lokale i środki techniczne i organizacyjne dla przeprowadzenia
wyborów.

Rozdział 6

Zgłaszanie kandydatów

§ 20

1. Kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego,
zgłasza się do właściwej osiedlowej komisji wyborczej najpóźniej w
30. dniu przed dniem wyborów.

2. Każde zgłoszenie może zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów,
ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.

3. Zgłaszając kandydata na radnego należy podać jego nazwisko,
imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania, wskazując jednocześnie
okręg wyborczy, do którego następuje zgłoszenie kandydata.

4. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

5. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, kandydat na radnego może
wnieść o oznaczenie jego kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą
lub skrótem nazwy partii, ugrupowania albo innej organizacji bądź
grupy popierającej jego kandydaturę.

6. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z
jednego zgłoszenia.

§ 21

1. Zgłoszenie kandydatów na radnych powinno być podpisane przez co
najmniej 15 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
Do zgłoszenia dołącza się wykaz podpisów wyborców popierających
zgłoszenie.

2. Wyborca popierający zgłoszenie obok podpisu podaje czytelnie
swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz numer dowodu
osobistego.

3. Uprawnionym do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 1, jest jeden z wyborców wskazany w pisemnym
oświadczeniu kandydata (kandydatów) spośród tych, którzy podpisali
zgłoszenie.

§ 22

1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje we
wskazanym okręgu wyborczym kandydatury na radnych, zgłoszone zgodnie
z przepisami niniejszej ordynacji, sporządzając protokół rejestracji
i zawiadamia o tym zgłaszających.

2. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć w
terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja stwierdza
nieważność zgłoszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie
zgłaszających.

3. Jeżeli zgłoszenie wykazuje inne wady, komisja wzywa niezwłocznie
zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady
nie zostaną w terminie usunięte, komisja stwierdza nieważność
zgłoszenia.

4. Uchwałę stwierdzającą nieważność zgłoszenia zgłaszający mogą
zaskarżyć, w ciągu 2 dni od daty jej otrzymania, do Miejskiej
Komisji Wyborczej. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest
ostateczna.

§ 23

1. Jeżeli w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, liczba
zgłoszonych kandydatów w danym okręgu wyborczym nie jest większa od
liczby radnych wybieranych w tym okręgu, osiedlowa komisja wyborcza
wzywa, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń, do dodatkowego
zgłoszenia kandydatów.
W takim wypadku termin zgłoszenia kandydatów ulega przedłużeniu o
5 dni.

2. Jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zostaną
zarejestrowane w danym okręgu wyborczym dodatkowe kandydatury, a
liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów w danym
okręgu, wyborów w tym okręgu nie przeprowadza się. O fakcie tym
właściwa komisja wyborcza zawiadamia niezwłocznie Miejską Komisję
Wyborczą.

3. Jeżeli wskutek okoliczności wymienionych w ust. 2 skład rady
ukształtowany zostałby poniżej połowy ustawowej liczby radnych,
wyborów do rady osiedla nie przeprowadza się. O przyczynach
nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie
powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

4. Wybory ponowne do rady osiedla mogą być zarządzone przez Radę
Miejską Wrocławia z inicjatywy podmiotów i w trybie określonym w
§ 64, § 54 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 24

1. Po zarejestrowaniu kandydatur, osiedlowa komisja wyborcza ustala
w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów dla każdego okręgu
wyborczego.

2. Po otrzymaniu z osiedlowej komisji wyborczej rejestru kandydatów
Miejska Komisja Wyborcza zleca wydrukowanie obwieszczeń
zawierających dane o kandydatach wraz z ewentualnymi oznaczeniami, o
których mowa w § 20 ust. 5.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno być rozesłane w
dostatecznej ilości do obwodowych komisji wyborczych z poleceniem
rozplakatowania w danym okręgu wyborczym najpóźniej w 15. dniu przed
dniem wyborów.

4. Obwieszczenia są wywieszane w miejscach do tego przeznaczonych, w
budynkach Urzędu Miasta oraz w siedzibach komisji wyborczych.

§ 25

1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza skreśla z rejestru nazwisko
kandydata na radnego, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub
wycofał zgodę na kandydowanie.

2. O skreśleniu nazwiska kandydata komisja zawiadamia wyborców
poprzez informację w lokalu wyborczym.

§ 26

1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania
uprawnionego do reprezentowania go wobec komisji wyborczych.

2. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w szczególności w
czasie głosowania, przy obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników
wyborów przez obwodową i osiedlową komisję wyborczą.

3. Przewodniczący osiedlowej komisji wyborczej wydaje mężowi
zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności w lokalu
obwodowej komisji wyborczej w czasie wykonywania przez nią
czynności.

Rozdział 7

Karty do głosowania

§ 27

1. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym
nazwiska i imiona kandydatów na radnych zarejestrowanych w danym
okręgu wyborczym wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów w
sposób określony w § 20 ust. 5.

2. Na karcie do głosowania jest zamieszczana zwięzła informacja o
sposobie głosowania.

§ 28

1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza
na podstawie informacji przekazanych przez właściwe osiedlowe
komisje wyborcze.

2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie.
Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią właściwej osiedlowej
komisji wyborczej.

Rozdział 8

Głosowanie

§ 29

1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez
przerwy, między godziną 8.00 a 20.00.

2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza
czy urna jest pusta, czy na miejscu znajduje się potrzebna ilość
kart do głosowania, oraz czy w lokalu wyborczym znajdują się w
dostatecznej ilości pomieszczenia zapewniające tajność głosowania,
po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji.
Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać
nie wolno.

§ 30

1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w
lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący obwodowej
komisji wyborczej lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch członków
komisji.

2. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników
głosowania w lokalu mogą być obecni mężowie zaufania.

§ 31

1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej
komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający
tożsamość wyborcy.

2. Na jego podstawie członek komisji sprawdza czy wyborca stale
zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, a następnie wpisuje dane
wyborcy (nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, adres
zamieszkania) do sporządzonej w tym celu listy wyborców. W
przypadku gdy obwód głosowania utworzony jest dla kilku okręgów
wyborczych, listy wyborców sporządza się odrębnie dla każdego okręgu
wyborczego.

3. W wypadku wątpliwości związanych z ustaleniem prawa wyborczego
członek Komisji sporządzający listę wyborców winien sprawdzić czy
wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców prowadzonym przez Urząd
Miasta. Niezbędne warunki dla realizacji tego zadania, w
szczególności dyżury w organie prowadzącym rejestr i łączność
telefoniczną między tym organem a Komisją, zapewnia Zarząd Miasta.

4. Wyborca nieposiadający dokumentu uznanego przez Komisje za
wystarczający do stwierdzenia jego tożsamości może powołać się na
świadectwo dwóch wiarygodnych osób znanych komisji. Komisja, po
wykonaniu czynności określonych w ust. 3, może podjąć decyzję o
wpisaniu wyborcy do listy wyborców. Decyzja Komisji w tej sprawie
jest ostateczna.

§ 32.

1. Po wpisaniu do listy wyborca otrzymuje od komisji kartę do
głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem w rubryce
listy wyborców na to przeznaczonej.

2. Obwodowa komisja wyborcza wydaje karty do głosowania opatrzone
dodatkowo jej własną pieczęcią.

§ 33

1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca
zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu
wyborczym.

2. Na karcie do głosowania wyborca głosuje na określonych kandydatów
stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej
tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu
wyborczym.

3. Następnie wyborca podchodzi do urny i w obecności Komisji wrzuca
do urny kartę do głosowania.

§ 34

O godzinie 20.00 przewodniczący zarządza zamknięcie lokalu
wyborczego. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy
przybyli do lokalu przed godziną 20.00.

Rozdział 9

Ustalanie wyników głosowania

§ 35

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza
ustala wyniki głosowania w obwodzie.

§ 36

1. Komisja ustala na podstawie listy wyborców liczbę osób, którym
wydano karty do głosowania.

2. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym
komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.

3. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej
części nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

4. Po ustaleniu liczby oddanych kart do głosowania obwodowa komisja
wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych
kandydatów.

§ 37

1. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania
postawiono znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk więcej
kandydatów niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym
albo nie postawiono znaku „X” w kratce z lewej strony obok żadnego
kandydata.

2. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub
nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo
poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

§ 38

1. Po ustaleniu liczby głosów ważnych, obwodowa komisja wyborcza
przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych
kandydatów.

2. W przypadku gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg
wyborczy, ustalenie liczby oddanych głosów, jak też głosów oddanych
na poszczególnych kandydatów, następuje oddzielnie dla każdego
okręgu wyborczego.

§ 39

1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach
protokół głosowania.

2. W protokole wymienia się liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców,
2) oddanych głosów,
3) głosów nieważnych,
4) głosów ważnych,
5) głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej
komisji wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje
się pieczęcią komisji.

4. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu
głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza
podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

§ 40

1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie
w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania do
osiedlowej komisji wyborczej.

2. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów, o których mowa w
ust. 1, ustala Miejska Komisja Wyborcza.

§ 41

Po dokonaniu czynności wymienionych w § 45 ust. 1 przewodniczący
obwodowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie Zarządowi Miasta
karty do głosowania, listę wyborców i drugi egzemplarz protokołu
głosowania.

Rozdział 10

Ustalenie wyników wyborów

§ 42

1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji
wyborczych osiedlowe komisje wyborcze ustalają wyniki wyborów
odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.

2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni mężowie zaufania.

§ 43

1. Za wybranych w danym okręgu uważa się kandydatów, którzy
otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Liczba wybranych
nie może być większa od liczby radnych wybieranych w tym okręgu.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów
uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego osiedlowej komisji
wyborczej w obecności członków komisji i mężów zaufania. Przebieg
losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów. Zasady
losowania ustala Miejska Komisja Wyborcza.

§ 44

1. Po ustaleniu wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza sporządza
w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów zawierający, odrębnie
dla każdego okręgu wyborczego, liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców,
2) oddanych głosów,
3) głosów nieważnych,
4) głosów ważnych,
5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska
i imiona wybranych radnych.

2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład osiedlowej
komisji wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu.

3. Mężom zaufania przysługuje prawo wglądu do protokołów oraz do
wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

§ 45

1. Protokół, o którym mowa w § 44, wraz z protokołami obwodowych
komisji wyborczych, przewodniczący osiedlowej komisji wyborczej
przesyła niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej.

2. Drugi egzemplarz protokołu wyników wyborów osiedlowa komisja
wyborcza przesyła do Zarządu Miasta.

§ 46

Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyników wyborów osiedlowa
komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości, odrębnie dla
każdego okręgu wyborczego, liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców,
2) oddanych głosów,
3) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska
i imiona wybranych radnych.

§ 47

Na podstawie protokołu wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza
wydaje radnym zaświadczenia o wyborze.

Rozdział 11

Ogłoszenie wyników wyborów

§ 48

1. Po otrzymaniu od osiedlowych komisji wyborczych protokołów z
wyborów, Miejska Komisja Wyborcza ogłasza w Biuletynie Rady
Miejskiej Wrocławia wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad
osiedlowych we Wrocławiu.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać zbiorcze
informacje o wynikach głosowania na obszarze miasta, obejmujące
liczby:

1) osób wpisanych do list wyborców,
2) oddanych głosów,
3) głosów nieważnych,
4) głosów ważnych.

Ogłoszenie zawiera również informacje podane według okręgów
wyborczych utworzonych dla wyboru poszczególnych rad obejmujące
liczby:

1) osób wpisanych do listy wyborców,
2) oddanych głosów,
3) głosów nieważnych,
4) głosów ważnych,
5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska
i imiona wybranych radnych z określeniem ich przynależności.

Rozdział 12

Ważność wyborów

§ 49

1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest
przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia
przepisów niniejszej ordynacji, a naruszenie to mogło wywrzeć
istotny wpływ na wynik wyborów.

2. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej.
Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udokumentowania zarzutów,
Komisja wzywa osobę wnoszącą protest do uzupełnienia dokumentacji w
ciągu 7 dni od wniesienia protestu.

3. Sprawy, o których mowa w ust. 1, Miejska Komisja Wyborcza
rozpatruje na posiedzeniu, z udziałem przedstawiciela komisji
osiedlowej i zainteresowanych.

§ 50

1. Miejska Komisja Wyborcza unieważnia wybory w odpowiednim okręgu w
całości lub w części, jeżeli w wyborach w tym okręgu dopuszczono się
naruszenia przepisów niniejszej ordynacji, które wywarło wpływ na
wynik głosowania lub ich ustalenie.

2. Miejska Komisja Wyborcza określa, w jakim zakresie i od jakiej
czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.

§ 51

1. W razie unieważnienia wyborów, Rada Miejska zarządza w ciągu 14
dni od daty unieważnienia ponowne wybory w odpowiednim okręgu
wyborczym przy uwzględnieniu treści uchwały, o której mowa w § 50,
ustalając jednocześnie kalendarz czynności wyborczych.

2. Ponowne wybory przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu
przepisów niniejszej ordynacji. Kalendarz wyborczy może przewidywać
krótsze terminy.

Rozdział 13

Wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu rady

§ 52

1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

1) śmierci,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,
4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,
5) zmian w podziale miasta na osiedla powodujących wygaśnięcie
mandatów stosowne do § 55 ust. 1 pkt 1,
6) niebrania udziału w pracach rady bez usprawiedliwienia przez
okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie kadencji nie powoduje
utraty prawa wybieralności, o ile nastąpiło to w granicach miasta.

3. Wygaśnięcie mandatów radnych następuje również w przypadku
rozwiązania rady.

4. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1
pkt 1 – 4 stwierdza rada.

§ 53

W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, rada stwierdzając
wygaśnięcie mandatu, podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę
głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

§ 54

1. W przypadkach określonych w § 52 ust. 3 zarządza się wybory
przedterminowe do rady.

2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się w okresie 6
miesięcy przed upływem kadencji rady.

§ 55

1. Zmiany w podziale miasta na osiedla, zachodzące w toku kadencji
rad, powodują następujące zmiany w ich składzie:

1) jeżeli z jednego osiedla utworzonych zostało dwa lub więcej
osiedli, albo gdy w części osiedla tworzy się nowe osiedle –
dotychczasowa rada z mocy prawa zostaje rozwiązana i przeprowadza
się nowe wybory do rad osiedli objętych tymi zmianami,

2) jeżeli z osiedla zostaje wyłączony obszar stanowiący okręg
wyborczy dla wyboru rady tego osiedla i włączony do sąsiedniego
osiedla, radni wybrani w tym okręgu stają się radnymi osiedla
powiększonego,

3) jeżeli osiedle zostaje włączone do innego osiedla, radni osiedla
zniesionego stają się radnymi osiedla powiększonego,

4) jeżeli z dwóch lub więcej osiedli tworzy się nowe osiedle, radni
rad osiedli zniesionych stają się radnymi nowego osiedla.

2. Nowe wybory radnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zarządza Rada
Miejska, ustalając w miarę potrzeby liczby wybieranych radnych w
nowo utworzonych okręgach wyborczych. Przy wprowadzaniu zmian w
składzie rad na podstawie ust. 1 mogą nastąpić odstępstwa od liczby
radnych ustalonej dla odpowiednich rad w ustawie o samorządzie
terytorialnym.

§ 56

1. W przypadku obniżenia się liczebności rady poniżej połowy
ustawowego składu Rada Miejska rozwiązuje radę osiedla.

2. Kompetencje rozwiązanej rady przejmuje Rada Miejska. Rada Miejska
uchwali przeprowadzenie wyborów w osiedlu, w którym rada została
rozwiązana na skutek okoliczności opisanych w ust. 1, w ciągu pół
roku od daty rozwiązania rady.

§ 57

Kadencja rady i radnych wybranych w wyborach ponownych i
przedterminowych upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w
wyborach zarządzonych na podstawie § 6 ordynacji wyborczej do rad
osiedli.

Rozdział 14

Wybór zarządu osiedla

§ 58

1. W osiedlach do 4.000 mieszkańców można przeprowadzić wybory
wyłącznie do zarządu osiedla. W takim wypadku funkcje rady osiedla
pełni ogólne zebranie mieszkańców osiedla.

2. Zarząd osiedla, w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz 1-3 członków, wybierany
jest przez ogólne zebranie mieszkańców zwołane przez Miejską Komisję
Wyborczą w terminie do 30 dni od dnia wyboru do rady osiedla. Liczbę
członków zarządu ustala ogólne zebranie w głosowaniu jawnym.

3. Otwarcia ogólnego zebrania dokonuje członek Miejskiej Komisji
Wyborczej. Przewodniczącego zebrania wybiera się w głosowaniu
jawnym, większością głosów spośród zgłoszonych kandydatów.

§ 59

1. Wybory do zarządu przeprowadza Komisja Wyborcza, zwana dalej
Komisją, w składzie co najmniej 3 osób wybranych w głosowaniu jawnym
spośród uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba
kandydująca do Zarządu.

2. Do zadań Komisji należy: przyjmowanie zgłoszeń do zarządu i
sporządzenie list wyborczych, przeprowadzenie głosowania, obliczenie
głosów i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu z
jego przebiegu i przekazanie go wraz z kartami do głosowania
Miejskiej Komisji Wyborczej. Protokół z przebiegu wyborów do zarządu
podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz przewodniczący ogólnego
zebrania mieszkańców.

§ 60

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania,
opatrzonych pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej.

3. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym
nazwiska i imiona kandydatów.

§ 61

1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca stawia znak „X” obok
nazwiska kandydata, na którego głosuje.

2. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca
wskaże co najmniej jedną osobę, na którą głosuje, jednak nie więcej
niż liczba miejsc do obsadzenia, ustalona zgodnie z § 58 ust. 2.

3. Nieważne są głosy oddane na kartach do głosowania innych niż
określone, w § 60 ust. 2, a także oddane na kandydatów
niezgłoszonych wcześniej do komisji wyborczej.

§ 62

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów
zgłoszonych przez wyborców podczas zebrania. Osoba kandydująca do
zarządu powinna wyrazić na to zgodę.

2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą
liczbę głosów. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez
kandydatów, którym przypada ostatni mandat w zarządzie,
przewodniczący zebrania zarządza kolejne tury głosowania.

§ 63

1. Wybory w pierwszym terminie uznaje się za ważne, jeżeli liczba
wyborców była co najmniej pięciokrotnie wyższa od liczby członków
zarządu, ustalonej w § 58 ust. 2.

2. Jeżeli w pierwszym terminie nie dokonano wyboru zarządu z powodu
braku wymaganej liczby wyborców, wybory mogą się odbyć w drugim
terminie w tym samym dniu. Do ważności wyborów w drugim terminie
konieczny jest udział co najmniej 15 wyborców.

§ 64

1. W osiedlu, w którym brak jest rady osiedla, Miejska Komisja
Wyborcza może zarządzić wybory do rady na wniosek mieszkańców lub co
najmniej 5 radnych Rady Miejskiej Wrocławia.

2. Mieszkańcy osiedla, o którym mowa w ust. 1, mogą wystąpić z
wnioskiem o zarządzenie wyborów po zgromadzeniu 50 podpisów osób
uprawnionych do głosowania, jeżeli osiedle liczy do 4.000
mieszkańców i 100 podpisów w osiedlach liczących ponad 4.000
mieszkańców. Wyborca podpisujący wniosek, obok podpisu podaje
czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer
dowodu osobistego.

3. Przed złożeniem wniosku o zarządzenie wyborów radni, o których
mowa w ust. 1, zobowiązani są do przeprowadzenia wstępnych
konsultacji z mieszkańcami osiedla w sprawie powołania rady.

4. W wypadku istnienia w osiedlu zarządu osiedla, dotychczasowy
zarząd pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez
wybraną radę osiedla.

Rozdział 15

Przepisy końcowe

§ 65

Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu miasta, z tym, że
nie dotyczy to kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i
prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.

§ 66

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ordynacją wyborczą mają
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.
Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96 z późniejszymi
zmianami).

§ 67

Traci moc uchwała Nr XVIII/101/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
6 lutego 1991 roku – Ordynacja Wyborcza do rad osiedli – z
późniejszymi zmianami.

§ 68

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.